“อีสานโพล” เปิดผลสำรวจคนอีสานเทคะแนนให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอด 60 ปี “ผลิตบัณฑิตคุณภาพ-พัฒนาภาคอีสาน”

“อีสานโพล” เปิดผลสำรวจคนอีสานเทคะแนนให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอด 60 ปี “ผลิตบัณฑิตคุณภาพ-พัฒนาภาคอีสาน”

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยผลสำรวจ อีสานโพล (E-Saan Poll) เรื่อง “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับชาวอีสาน” โดยคณะผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,037 คน ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2567 โดยกลุ่มตัวอย่างประเมินให้คะแนนมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านต่าง ๆ เต็ม 10 คะแนน พบว่า ด้านคุณภาพการผลิตบัณฑิต ได้ 8.6 คะแนน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้ 7.9 คะแนน ด้านการอุทิศเพื่อสังคม ได้ 7.9 คะแนน และด้านความสำคัญต่อการพัฒนาภาคอีสานในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา ได้ 8.5 คะแนน ขณะที่กลุ่มคนที่ประทับใจมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากที่สุดคือ กลุ่มคนที่บุตรกำลังเรียนหรือเคยเรียน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีความประทับใจมากร้อยละ 93.3 รองลงมาคือกลุ่มที่เป็นศิษย์เก่าระดับ ปริญญาตรี มีความประทับใจมาก ร้อยละ 89.5 และอันดับสามคือ กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน มีความประทับใจมาก ร้อยละ 75.2 นอกจากนี้ เปิดท้ายหอกาญ มข. เป็นงานกิจกรรมหรือสถานที่ของ มข. ที่คนประทับใจสูงสุด ร้อยละ 78.3 รองลงมา คือ งานพระราชทานปริญญาบัตร มีความประทับใจมาก ร้อยละ 77.1 และอันดับ 3 คืองานวันเกษตรภาคอีสาน มีความประทับใจมาก ร้อยละ 76.3 จากผลการสำรวจดังกล่าว

รศ. ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่า จากการที่เผยแพร่ผลสำรวจไปเมื่อวัน วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา คนอีสานเชื่อมั่นด้านผลิตบัณฑิตเป็นอันดับ 1 มากกว่าด้านอื่น ๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมกว่า 55 รุ่น ซึ่งกระจายตัวอยู่ตามภาครัฐและภาคเอกชน เป็นผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางมากมาย รวมถึงเป็นเจ้าของธุรกิจ และบัณฑิตส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและได้เปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตนเองจากครอบครัวที่ค่อนข้างไปทางยากจนมาเป็นครอบครัวฐานะปานกลาง และค่อนไปทางมีรายได้สูง จึงทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีบุตรเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และตัวบัณฑิตศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี จึงมีความประทับใจ มข.ในระดับมาก ทั้งนี้ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำหน้าที่เป็นคลังสมองและวิทยาการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคอีสาน โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความโดดเด่น ในการช่วยเหลือชาวอีสานมากว่า 60 ปี ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างประเมินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คะแนน ด้านความสำคัญต่อการพัฒนาภาคอีสานในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา สูงถึง 8.5 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน” นอกจากนี้ การจัดอันดับ 5 ปีย้อนหลังของ Times Higher Education Impact Rankings ยังสะท้อนว่า ด้านการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางองค์การสหประชาชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในอันดับระหว่าง 1 ถึง 4 ของประเทศไทย ในช่วงปี 2019 -2023 และล่าสุดในปี 2023 มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในอันดับที่ 97 ของโลกอีกด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น