รางวัล “คุณธรรม ศรีอีสาน” รางวัลเกียรติยศยกย่องเชิดชู บุคคล องค์กร ที่ประกอบคุณงาม ความดี มีจิตสำนึกที่ดี

รางวัล “คุณธรรม ศรีอีสาน” รางวัลเกียรติยศยกย่องเชิดชู บุคคล องค์กร ที่ประกอบคุณงาม ความดี มีจิตสำนึกที่ดี

สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน ได้พิจารณาจัดทำรางวัล “คุณธรรม ศรีอีสาน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชู ยกย่อง บุคคล องค์กร ที่ประกอบคุณงาม ความดี เสียสละ มีจิตสำนึกที่ดี รู้สึกรับผิดชอบ ชั่ว ดี เกรงกลัวต่อการกระทำความชั่ว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งผิดกฎหมาย เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนเท่านั้น แต่ต้องมีภูมิลำเนา หรือประกอบกิจกรรมในพื้นที่ภาคอีสาน โดยสมาคมฯ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาคัดเลือก บุคคล และองค์กร เข้ารับโล่รางวัล โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือรับเงินบริจาค แต่อย่างใด

โดยในครั้งนั้นใช้ชื่อรางวัลว่า “สื่อคุณธรรม” และได้รับเกียรติจากท่าน ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ได้กรุณาสลักนามในโล่เกียรติยศดังกล่าว โดยมีท่านหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา มาเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ และให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่รางวัล จากนั้นได้เว้นว่างมาเนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ต่อมาในปี ๒๕๖๕ สมาคมฯ ได้กลับมาจัดเสวนา และมีการมอบโล่รางวัล “สื่อคุณธรรม” ให้กับบุคคล และองค์กร โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กรุณาสลักนามในโล่เกียรติยศ และมีท่านเธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่รางวัล
ต่อมาคณะกรรมการ สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน ได้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อรางวัล “สื่อคุณธรรม” เป็นรางวัล “คุณธรรม ศรีอีสาน” เนื่องจากมีความเห็นว่า เพื่อให้ชื่อรางวัลเปิดกว้าง ไม่เจาะจงเฉพาะผู้ประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชนเท่านั้น โดยในปี ๒๕๖๖ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากท่าน ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้กรุณาให้เกียรติสลักนามในโล่เกียรติยศ และท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา ให้เกียรติเป็นองค์บรรยายพิเศษ และเป็นผู้มอบโล่รางวัล “คุณธรรม ศรีอีสาน” ให้กับบุคคล และองค์กร ที่คณะกรรมการพิจารณาได้ทำการคัดสรร รวม ๒๐ คน

ในปี ๒๕๖๗ สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน ได้แต่งตั้ง ร.ต.ต.ภัสสะ บุญธรรม อุปนายกสมาคมฯ ,นายสุรชัย อักฌราศิวะโรจน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ,นายสุขุม กาญจนะกัณโห ที่ปรึกษาสมาคมฯ และนางสุพัตรา ศุขโข เลขาธิการ เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าโล่รางวัล “คุณธรรม ศรีอีสาน” ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งมีที่ทำการอยู่ในจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน เป็นผู้คัดสรร พิจารณา และเสนอรายชื่อ ผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัล ตามแบบฟอร์มข้อมูลที่คณะกรรมการได้กำหนดขึ้น เพื่อเข้ารับมอบโล่รางวัล “คุณธรรม ศรีอีสาน” ในวันที่วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากท่าน ท่านเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้กรุณาให้เกียรติสลักนามในโล่เกียรติยศดังกล่าว ให้แก่บุคคล และองค์กร ที่คณะกรรมการพิจารณาได้ทำการคัดสรร รวม ๒๐ คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น