สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯร่วมกับ สนง.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ จัดอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

2 พ.ย. 60   ที่โรงแรมวีวิช ขอนแก่น  นายธนาพัฒน์ ทองภักดี อธิบดีอัยการภาค 4 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินภาคประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยบริหารผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ไปยังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ฐานราก โดยมีแนวคิดที่จะผลักดันการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคมในรูปแบบประชารัฐ ที่จะมีการประสานความร่วมมือของภาคประชาชน ภาคราชการ และภาคเอกชนในทุกมิติ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ประกอบกับอัยการสูงสุด (นายเข็มชัย ชุติวงศ์) มีนโยบายด้านการคุ้มครองสิทธิของประชาชน โดยได้ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของคนในชนบท ทำให้การบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 ได้บูรณาการความร่วมมือ ดำเนินการจัดอบรมความรู้ทางกฎหมายเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขึ้น

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีให้ได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนเพิ่มทุนตามโครงการของรัฐบาลต่อไป ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 419 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

2 พ.ย. 60   ที่โรงแรมวีวิช ขอนแก่น  นายธนาพัฒน์ ทองภักดี อธิบดีอัยการภาค 4 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
          ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินภาคประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยบริหารผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ไปยังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ฐานราก โดยมีแนวคิดที่จะผลักดันการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคมในรูปแบบประชารัฐ ที่จะมีการประสานความร่วมมือของภาคประชาชน ภาคราชการ และภาคเอกชนในทุกมิติ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ประกอบกับอัยการสูงสุด (นายเข็มชัย ชุติวงศ์) มีนโยบายด้านการคุ้มครองสิทธิของประชาชน โดยได้ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของคนในชนบท ทำให้การบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 ได้บูรณาการความร่วมมือ ดำเนินการจัดอบรมความรู้ทางกฎหมายเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขึ้น
         ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีให้ได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนเพิ่มทุนตามโครงการของรัฐบาลต่อไป ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 419 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
2 พ.ย. 60   ที่โรงแรมวีวิช ขอนแก่น  นายธนาพัฒน์ ทองภักดี อธิบดีอัยการภาค 4 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
          ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินภาคประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยบริหารผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ไปยังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ฐานราก โดยมีแนวคิดที่จะผลักดันการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคมในรูปแบบประชารัฐ ที่จะมีการประสานความร่วมมือของภาคประชาชน ภาคราชการ และภาคเอกชนในทุกมิติ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ประกอบกับอัยการสูงสุด (นายเข็มชัย ชุติวงศ์) มีนโยบายด้านการคุ้มครองสิทธิของประชาชน โดยได้ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของคนในชนบท ทำให้การบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 ได้บูรณาการความร่วมมือ ดำเนินการจัดอบรมความรู้ทางกฎหมายเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขึ้น
         ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีให้ได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนเพิ่มทุนตามโครงการของรัฐบาลต่อไป ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 419 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
2 พ.ย. 60   ที่โรงแรมวีวิช ขอนแก่น  นายธนาพัฒน์ ทองภักดี อธิบดีอัยการภาค 4 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
          ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินภาคประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยบริหารผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ไปยังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ฐานราก โดยมีแนวคิดที่จะผลักดันการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคมในรูปแบบประชารัฐ ที่จะมีการประสานความร่วมมือของภาคประชาชน ภาคราชการ และภาคเอกชนในทุกมิติ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ประกอบกับอัยการสูงสุด (นายเข็มชัย ชุติวงศ์) มีนโยบายด้านการคุ้มครองสิทธิของประชาชน โดยได้ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของคนในชนบท ทำให้การบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 ได้บูรณาการความร่วมมือ ดำเนินการจัดอบรมความรู้ทางกฎหมายเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขึ้น
         ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีให้ได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนเพิ่มทุนตามโครงการของรัฐบาลต่อไป ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 419 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
2 พ.ย. 60   ที่โรงแรมวีวิช ขอนแก่น  นายธนาพัฒน์ ทองภักดี อธิบดีอัยการภาค 4 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
          ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินภาคประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยบริหารผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ไปยังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ฐานราก โดยมีแนวคิดที่จะผลักดันการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคมในรูปแบบประชารัฐ ที่จะมีการประสานความร่วมมือของภาคประชาชน ภาคราชการ และภาคเอกชนในทุกมิติ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ประกอบกับอัยการสูงสุด (นายเข็มชัย ชุติวงศ์) มีนโยบายด้านการคุ้มครองสิทธิของประชาชน โดยได้ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของคนในชนบท ทำให้การบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 ได้บูรณาการความร่วมมือ ดำเนินการจัดอบรมความรู้ทางกฎหมายเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขึ้น
         ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีให้ได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนเพิ่มทุนตามโครงการของรัฐบาลต่อไป ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 419 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น