CAT ขอนแก่นอบรมป้องกันอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่สำนักงาน กสท โทรคมนาคม เขตตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น       นายชูเกียรติ์ นามบุญเรือง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เป็นประธานการอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหลบหนีไฟประจำปี 2560    ทั้งนี้ตามกฎกระทรวงกำหนดให้ สถานบริการ  จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการทำงานกำหนดให้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการและเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง   โดยกำหนดให้นายจ้างต้องจัดทำแผนป้องกันภัยในสถานประกอบการ  การตรวจตรา   การอบรมการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยการดับเพลิงการอพยพหนีภัยการบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดอัคคีภัยเกิดขึ้น       ทั้งนี้นายจ้างเจ้าของสถานที่ประกอบการต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด    ทาง  กสท   เขตตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างมีความพร้อมในเรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานการดำเนินการซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟในอาคารและการจัดทำคู่มือดับเพลิงและซ้อมอพยพและซ้อมหนีหนีไฟ โดยการอบรมดังกล่าว ได้มีวิทยากรจากเทศบาลนครขอนแก่นมาให้ความรู้เรื่องแผนการป้องกันและระงับอัคคีอัคคีภัย และแผนการอพยพหนีไฟ โดยมีพนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมอบรมกว่า 65 คน

ทั้งนี้ตามกฎกระทรวงกำหนดให้ สถานบริการ  จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการทำงานกำหนดให้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการและเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง   โดยกำหนดให้นายจ้างต้องจัดทำแผนป้องกันภัยในสถานประกอบการเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น