สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ESAN

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น    มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ESAN และพัฒนาศักยภาพ Supply Chain & Cluster ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Clubประจำปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสรรงบประมาณให้แต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (สพจ.เชียงราย) ภาคกลาง (สพจ.อยุธยา) ภาคใต้ (สพจ.ภูเก็ต) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Clubประจำปีงบประมาณ 2561 มีเนื้อหาทางด้านความรู้ให้สมาชิกนำไปปรับใช้กับการทำธุรกิจแล้ว เพื่อให้สมาชิกและแขกผู้มีเกียรติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น มีโอกาสและช่องทางการขยายธุรกิจ และยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสมาชิก Biz Club ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัดที่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจที่หลากหลายมาเล่าสู่กันฟัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกิดการรวมกลุ่มทางการค้า แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ รวมทั้งช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้เกิดความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการในทุกระดับ จึงมีนโยบายจัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club โดยกระทรวงฯได้สนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่ายธุรกิจ Biz Club เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค ในแต่ละพื้นที่โดยใช้กลไกลเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ทั้ง 77 จังหวัด ทั่วทั้งประเทศในการเชื่อมโยงการค้า ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้า และสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการฐานราก ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีเสถียรภาพและเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

การจัดงานครั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากประธานเครือข่าย Biz Club ภาคอีสาน สมาชิก รวมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ESAN และพัฒนาศักยภาพ Supply Chain & Cluster ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยพัฒนาศักยภาพของสมาชิก และสร้างความรักสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นพันธมิตรทางการค้าที่ดีต่อกัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

สมาชิกนำไปปรับใช้กับการทำธุรกิจแล้ว เพื่อให้สมาชิกและแขกผู้มีเกียรติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น มีโอกาสและช่องทางการขยายธุรกิจ และยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสมาชิก Biz Club ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัดเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น