พาณิชย์ ขอนแก่น เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่ม ร้อยแก่นสารสินธุ์ Smart Changes for SME 4.0

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  สำนักงานพานิชย์ จังหวัดขอนแก่น ได้อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์) Smart Changes for SME 4.0 ตั้งแต่วันที่ 26-28 มีนาคม 2561 หลักสูตร 3 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในภูมิภาค OTOP และ SMEs ในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะในด้านการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โครงการงบประมาณตามแผนบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ จึงมีแผนงานที่จะดำเนินโครงการสัมมนาสร้างเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจกิจการการค้าระหว่างประเทศให้ผู้ประกอบการ ด้วยการอบรมแบบ Knowledge Training ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัทธุรกิจ (workshop & Coaching)

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ทั้งประเทศกว่า 2.6 ล้านราย คิดเป็นอัตราจ้างงานร้อยละ 78หากว่ารวมทั้งประเทศโดยเป็น SMEs ที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศกว่า 28,000 ราย หรือร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการ SMEs ทั้งหมดของประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีจำนวนกว่า 2.6 ล้านราย ยังขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ ทำให้ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการส่งเสริมของภาครัฐอย่างเป็นระบบ และขาดการพัฒนาต่อยอดการประกอบการธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพให้อยู่ในระดับสากลเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากพิจารณาถึงผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มจังหวัดฯ มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (ปี2557-2560) ภายใต้วิสัยทัศน์ เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง) อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่ม 3 ประการคือ 1. เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 2. เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การแปรูปพืชเศรษฐกิจ 3. พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์) มีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก อาทิ ผ้าไหม ข้าวหอมมะลิ สินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้า OTOP เป็นต้น

นายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ ทางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นยังคงมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้พัฒนาองค์ความรู้ และสามารถเข้าสู่กระบวนการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็นมาตรฐานสากลด้วยวิธีการดำเนินงานโดยผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ของวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่ต่างมีประสบการณ์จริงด้วยการเป็นผู้ส่งออกเอง ตลอดจนการใช้เทคนิคด้านการตลาด วิธีการสร้างกลยุทธ์ด้านการวางแผน จัดทำแผนธุรกิจ และการเสริมสร้างทักษะในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่จะนำมาซึ่งความสามารถในการบริหารจัดการทางตลาดได้อย่างเป็นมาตรฐานสากลต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น