มข ร่วมกับเทศบาลเมืองศิลา แถลงข่าวงาน “เทศกาลเมืองศิลา 2561 – SILA Festival 2018”

พุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลเมืองศิลา แถลงข่าวการเปิดงาน “เทศกาลเมืองศิลา 2561 – SILA Festival 2018” และเปิดเส้นทางการท่องเที่ยววิถีถิ่นไทย วิถีถิ่นศิลา  ซึ่งพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561     ผู้ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ประกอบด้วย รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายสันติ  นิลหมื่นไวย์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น   นายยอดยิ่ง  จันทนพิมพ์  นายกเทศมนตรีเมืองศิลา   ผศ.ดร.รักพงษ์  เพชรคำ  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ   ผศ.ดร.ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าที่ รอ.พงเจตน์  พรกุณา  ปลัดเทศบาลเมืองศิลา  และนายสังคม ปานิคม ประธานศิลาโฮมสเตย์  ร่วมแถลงข่าว

นายสันติ  นิลหมื่นไวย์   กล่าวว่า  “จากวิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ซึ่งได้กำหนดแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ด้านการค้า การท่องเที่ยว การบริการ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในภูมิภาค เน้นการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์  มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ของเมือง  พร้อมสร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ประชาชนในหมู่บ้านมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ผู้นำชุมชนมีสมรรถนะในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้  การจัดตั้ง “ศิลาโฮมสเตย์” เป็นตัวอย่างที่ดี ในการฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนตามวิถีชีวิตชาวลุ่มน้ำพองให้คงอยู่ ปลุกจิตสำนึกในการรักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด    เกิดการรวมกลุ่มที่มีศักยภาพ สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนอย่างแท้จริง”

รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  กล่าวว่า   “การเปิดศิลาโฮมสเตย์ และเส้นทางท่องเที่ยววิถีไทยวิถีถิ่นศิลา” ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านงานบริการวิชาการ MOU ศิลาเฟสติวัล 2018 เป็นผลงานด้านงานบริการวิชาการแก่สังคม บูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของคณะวิชา และชุมชน โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการในพื้นที่จริง  เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการให้บริการแก่สังคมที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด  การส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ มีแนวทางในการสร้างความยั่งยืน  กระจายรายได้สู่สังคมและท้องถิ่น  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)  เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่คำนึงถึงความยั่งยืน เน้นประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจากการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่  สร้างความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน อันเป็นผลให้เกิดความประทับใจจดจำพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นตลอดไป และจะเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาวิถีชีวิตดั้งเดิมของท้องถิ่นรวมไปถึงเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน        ”

 

ผศ. ดร.รักพงษ์  เพชรคำ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการที่สำนักบริการวิชาการ มข. และเทศบาลเมืองศิลา ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านบริการวิชาการ กำหนดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา  ได้พัฒนาต้นทุนวิถีวัฒนธรรมของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ขยายฐานการผลิตและการตลาดของภาคธุรกิจบริการที่มีศักยภาพออกสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ผู้ประกอบการ การแปรรูปอาหารและส่งเสริมธุรกิจบริการให้เป็นแหล่งอาหาร “ครัวอีสานลุ่มน้ำพอง” พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า พัฒนาธุรกิจและวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันเป็นที่มาของการจัด  “เทศกาลศิลา 2561 – SILA Festival 2018” ขึ้น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา และ ศิลาโฮมสเตย์ บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น”

“เทศกาลเมืองศิลา 2561 – SILA Festival 2018” และเปิดเส้นทางการท่องเที่ยววิถีถิ่นไทย วิถีถิ่นศิลา  ซึ่งพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561  เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น