ขอนแก่น ยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เปิดสถานีขนส่งอัจฉริยะ

7 กันยายน 2561 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วย นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมเปิดโครงการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว สถานีขนส่งอัจฉริยะกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ครบวงจร SMART BUS TERMINAL  ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งนี้ระบบดังกล่าว จะติดตั้งที่สำนักงานขนส่งทั้ง 4 จังหวัด และสถานีขนส่งผู้โดยสารอีก 12 แห่ง    เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นธรรมอย่างแท้จริง ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการเชื่อมโยงการเดินรถโดยสารประจำทาง ให้สามารถอำนวยความสะดวกในระบบได้ อาทิ ตรวจสอบการเข้าออกสถานีขนส่งของรถโดยสารประจำทาง ตรวจสอบข้อมูลการเดินรถและชานชาลา ตรวจสอบข้อมูลตารางเวลาที่รถเข้าออกสถานีขนส่งผู้โดยสาร นอกจากนั้นยังมีเครื่องทดสอบความพร้อมทางด้านร่างกายของพนักงานขับรถไม่ว่าจะเป็นการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ ทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนอง และทดสอบการวัดชีพจรของร่างกาย โดยระบบดังกล่าวนอกจากจะสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการแล้ว ยังจะช่วยให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในระบบการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเพิ่มมากขึ้นด้วย และทำให้กิจกรรมการเดินทางและท่องเที่ยวมีปริมาณที่มากขึ้นด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น