กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าติวเข้มผู้ประกอบการภาคอีสาน เสริมความแกร่ง SMEs

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าติวเข้มผู้ประกอบการภาคอีสาน เสริมความแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน เน้นการทำธุรกิจระบบบัญชีเดียว ช่วยลดเสี่ยงและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

วันที่ 25 ก.ย.61 นี้ ที่โรงแรมโฆษะขอนแก่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาในโครงการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการจากรากฐานให้มีโอกาสในการทำธุรกิจ ด้วยการเน้นการทำ ระบบบัญชีเดียว ลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ เตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ร่วมกันขับเคลื่อน SMEs สู่ 4.0 ให้บรรลุผล โดยมีนายติณห์ เจริญใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค5 เป็นประธานเปิดงาน ฯ พร้อมด้วยนางสาวสารี สีโรย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วม งานจำนวนมาก
นายติณห์ เจริญใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 5 เปิดเผยว่าผลักดันประเทศไทย ให้มีความมั่นคง และมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ได้นั้น จะต้องเตรียมความพร้อม ทั้งภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นให้กับกลุ่ม วิสาหกิจทั้งในขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ซึ่งถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เพราะก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในอัตราสูง ทุกหน่วยงาน
โดยที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ต้องบูรณาการช่วยเหลือกันในหลากหลายมิติ ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ในด้านของการส่งเสริมการพัฒนาด้านการเงิน และการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ระบบบัญชีชุดเดียว เพื่อจุดประกายให้ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย
ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอีสานตอนกลาง 7 จังหวัด(กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์และกลุ่มสนุก)ราว 2.7 แสนราย อยู่ระหว่างรอดำเนินการจดแจ้งเข้าระบบบัญชีเดียว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ บัญชีเดียว อาจมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน หากไม่เร่งปรับตัว อาจส่งผลกระทบต่อ SMEs เอง เมื่อมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ดังนั้น การจัดทำบัญชีเดียว จึงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ เพราะการให้ข้อมูล ที่ถูกต้องและตรงกับข้อเท็จจริงของธุรกิจ จะสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมการเงินให้กับกิจการ ส่งผลให้ การทำธุรกรรมและการบริหารเงินของผู้ประกอบการเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว เกิดประสิทธิภาพ และทำให้เกิด ความเสี่ยงน้อยลง
รวมทั้งภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการได้ตรงจุด ตรงต่อความต้องการ เพราะมองเห็นภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงและชัดเจน อันส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในภาพรวม และจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาในระบบบัญชีเดียวมากขึ้นในที่สุด ซึ่งทาง กสอ. ได้ดำเนินตามแนวนโยบายในการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไปแล้วในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
นายติณห์กล่าวอีกว่าในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำโครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน มุ่งพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงิน เพื่อให้องค์ความรู้ทางด้านการเงินและการจัดทำบัญชีเดียวสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการ ซึ่งจะช่วยสะท้อนสภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของประเทศ เพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตและการค้า เพื่อปรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเดีย

สำหรับกิจกรรมเปิดตัวโครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องการเงินในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่าง กสอ. กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน ส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้ ด้านการบริหารจัดการการเงิน และการจัดทำบัญชีเดียวให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการ ซึ่งจะช่วยสร้าง ความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมการเงินให้กับกิจการ ส่งผลให้การทำธุรกรรมและการบริหารเงินของผู้ประกอบการ เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว ทำให้เกิดความเสี่ยงน้อยลงเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น