คณะกรรมการฯลลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

 

21 เม.ย. 2560- นายปราโมทย์ เอี่ยมศิริ ประธานภาคราชการประจำกระทรวงพลังงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ค.ต.ป.พน.) และคณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ในความรับผิดชอบของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) ณ ศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูล 18 กลุ่มจังหวัด จ.อุดรธานี รวมถึงได้ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ในภาคอุตสาหกรรม (Energy Points) สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ สำนักงานพลังงาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีคุณรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,คุณฉายา ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ,พลังงานจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

คณะกรรมการฯลลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น