AIS จัดสัมมนา AIS Academy for [email protected]ขอนแก่น

Ais เปลี่ยนทันโลกยุคดิจิทัลหนุนพัฒนาเมืองสู่ Smart City พร้อมแกะสูตร Data เข้มแข็งในงานสัมมนา AIS Academy for [email protected]ขอนแก่น 16 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนางาน AIS Academy for Thai to the Region องค์ความรู้สู่ภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ AIS จะผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสู่ Smart City ได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็งมากขึ้นรวมทั้งต่อยอดทางความคิดจากประสบการณ์ ตรงขององค์กรภาคธุรกิจชั้นนำของไทยที่มาร่วมแชร์บทเรียนการใช้งาน DATA สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์อันมหาศาล สู่การพลิกฟื้นแก้เกมตลอดจนสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
นางสาวการติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล AIS กล่าวว่าจุดประสงค์ การจัดงาน AIS Academy ในครั้งนี้ เพื่อขยายองค์ความรู้มายังภูมิภาคโดยเฉพาะในภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อหยิบยกประเด็นที่สอดคล้องกับความสนใจและชีวิตของคนในพื้นที่เป็นสำคัญเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำมาให้แก่คนไทยและเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานมากที่สุดเรื่อง Smart City ซึ่งเป็นไฮไลท์ของชาวขอนแก่น รวมทั้ง AIS มีส่วนในการวางรากฐานพัฒนาเมือง ภายใต้ภารกิจ AIS Academy for Thais เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองชั้นนำ


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น