AIS จัดสัมมนา AIS Academy for Thais@ขอนแก่น

Ais เปลี่ยนทันโลกยุคดิจิทัลหนุนพัฒนาเมืองสู่ Smart City พร้อมแกะสูตร Data เข้มแข็งในงานสัมมนา AIS Academy for Thais@ขอนแก่น 16 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนางาน AIS Academy for Thai to the Region องค์ความรู้สู่ภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ AIS จะผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสู่ Smart City ได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็งมากขึ้นรวมทั้งต่อยอดทางความคิดจากประสบการณ์ ตรงขององค์กรภาคธุรกิจชั้นนำของไทยที่มาร่วมแชร์บทเรียนการใช้งาน DATA สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์อันมหาศาล สู่การพลิกฟื้นแก้เกมตลอดจนสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
นางสาวการติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล AIS กล่าวว่าจุดประสงค์ การจัดงาน AIS Academy ในครั้งนี้ เพื่อขยายองค์ความรู้มายังภูมิภาคโดยเฉพาะในภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อหยิบยกประเด็นที่สอดคล้องกับความสนใจและชีวิตของคนในพื้นที่เป็นสำคัญเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำมาให้แก่คนไทยและเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานมากที่สุดเรื่อง Smart City ซึ่งเป็นไฮไลท์ของชาวขอนแก่น รวมทั้ง AIS มีส่วนในการวางรากฐานพัฒนาเมือง ภายใต้ภารกิจ AIS Academy for Thais เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองชั้นนำเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น