TCEB ติวเข้มผู้ประกอบการขอนแก่น เน้นหนักมาตรฐานและคุณภาพ ดันตราสัญลักษณ์ TMVS การันตีคุณภาพ

TCEB ติวเข้มผู้ประกอบการขอนแก่น เน้นหนักมาตรฐานและคุณภาพ ดันตราสัญลักษณ์ TMVS การันตีคุณภาพ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 ต.ค.2562 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ KICE นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดตัวสัญลักษณ์Thailand MICE Venue Standard หรือ TMVS ซึ่ง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ท่ามกลางความสนใจจากผู้ประกอบการและธุรกิจที่เกี่ยวของกับภาคการบริการและการท่องเทียว เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก นางอรชร กล่าวว่า TMVS เป็นตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสถานที่จัดงาน ที่เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับผู้ขอรับบริการ ว่าสถานที่แห่งนี้ได้มาตรฐานสากล โดยที่ทีเส็บได้ให้การรับรอง ทั้งนี้จากการดำเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับสถานประกอบการต่างๆ พบว่าปัจจุบัน มีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองทั่วประเทศแล้ว 453 แห่ง แบ่งเป็น 3 ประเภท หลักที่สำคัญ ที่ทีเส็บได้ให้การส่งเสริม ประกอบด้วย กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท กลุ่มศูนย์ประชุมและกลุ่มหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดย ในจำนวนนี้แยกเป็นมาตรฐานสถานที่จัดงานประเภทห้องประชุม 397 แห่ง ,ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า 25 แห่ง และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษอีก 31 แห่ง ” ทีเส็บ ได้ริเริ่มตราสัญลักษณ์ TMVS มากว่า 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจด้านสถานที่จัดงาน ให้ได้มาตรฐานสากลทัดเทียมกับการแข่งขันนานาประเทศ รองรับการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่ง ภาคอีสาน มีสถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐาน TMVS ทั้งหมด 24 แห่ง ถือเป็นภูมิภาคที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ” นางอรชร กล่าวต่ออีกว่าขณะนี้ผู้ประกอบการ สามารถยื่นความจำนงเพื่อขอรับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ TMVS ซึ่ง ทีเส็บพร้อมให้การสนับสนุน ในด้านต่างๆอย่างเต็มที่ โดยจะทำการจัดส่งคณะทำงานให้คำแนะนำและร่วมดำเนินการในด้านต่างๆจนนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขที่ตรงจุดเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น