มข เปิด KKU Smart Flower Farm แปลงไม้ตัดดอกในระบบอัจฉริยะ

มข เปิด KKU Smart Flower Farm แปลงไม้ตัดดอกในระบบอัจฉริยะ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีเปิดแปลงดอกมากาเร็ต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดำเนินโครงการ KKU Smart Flower Farm แปลงไม้ตัดดอกในระบบเกษตรอัจฉริยะ โดย นายนราวิชญ์ จัตุรัส ตัวแทนนักศึกษาสาขาเกษตรนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวรายงานศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กล่าวความเป็นมาของโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยภรรยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วม ณ แปลงดอกมากาเร็ต ทิศใต้อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการปรับปรุงระบบนิเวศน์ของ มข. ให้เป็น Best Place to Work และ Great Place to Live คณะเกษตรศาสตร์ ในการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น โดยผ่านการดำเนินของทีมคณาจารย์และนักวิชาการในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ภายใต้โครงการวิจัยรูปแบบ Research Program แผนงานวิจัยฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการการบูรณาการการทำงานร่วมกันของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรนวัตกรรมกว่า 100 คน ในการสร้างสรรค์และวางแผนจัดการการผลิตดอกมากาเร็ตในระบบเกษตรอัจฉริยะ เพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกท่าน สำหรับการเข้าชมสวน มีค่าบริการ ค่าเข้าชม 20 บาท   นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ศิษย์ปัจจุบันเข้าชมฟรี  โดยปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2564 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มข.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น