KKnews เอไอเอส ประกาศวิสัยทัศน์ 2017 “Digital For Thais”

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ โรงแรมอวานี ขอนแก่น AIS ได้จัดงาน เอไอเอส ประกาศวิสัยทัศน์ 2017 “Digital For Thais” หนุนประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งนำดิจิทัลสร้างประโยชน์เพื่อคนไทยทั่วทุกภูมิภาค

เอไอเอส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกาศวิสัยทัศน์ปี 2017 พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ผ่านแนวคิด “AIS Digital For Thais” เตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมสร้างความแข็งแกร่งผนึกความร่วมมือกับพันธมิตร หนุนการนำดิจิทัลส่งเสริมการทำงานของภาครัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้เข้มแข็ง นายอุดมศักดิ์ โสมคำ ผู่ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอวิส หรือ เอไอเอส กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ภายใต้แนวทางสานพลังประชารัฐ

KKnews เอไอเอส ประกาศวิสัยทัศน์ 2017 “Digital For Thais”

โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี และนวัฒกรรมต่างๆ ไปส่งเสริมศักยภาพการทำงาน รวมถึงสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการต่างๆของภาครัฐ เอไอเอส ในฐานะ Dijital Life Service Provider ซึ่งให้บริการด้านเครือข่าย การให้บริการด้านดิจิทัล จึงพร้อมที่จะประกาศยืนยันว่า ในปี 2560 เราจะร่วมทำงานกับภาครัฐในการมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีไปสู่ประชาชน ผ่านแนวคิด “AIS Digital For Thais” ที่นำดิจิทัลเข้าไปเพิ่มศักยภาพและสร้างการเติบโต สู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น