โรงพยาบาลขอนแก่น” มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ และสาธารณสุข ที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ

โรงพยาบาลขอนแก่น” มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ และสาธารณสุข ที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ

 

โรงพยาบาลขอนแก่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้ปรับทิศทางองค์กร มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ โดยนำการพัฒนาคุณภาพขั้นก้าวหน้าหรือ Advance ในปี 2566 ถึง 2567 เป็นแนวทางการดำเนินงาน ด้วยโครงการต่างๆทั้งพัฒนาภายในองค์กรเองและร่วมมือพัฒนาไปกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เปิดเผยวิสัยทัศน์และการบริหารงานว่า โรงพยาบาลขอนแก่น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้ปรับทิศทางองค์กรมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ โดยนำการพัฒนาคุณภาพขั้นก้าวหน้าหรือ Advance ในปี 2566 ถึง 2567 เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญกำหนดความสำเร็จขององค์กรผ่านการจดจำอย่างง่ายหรือNemmonic 2S2B Safety ด้านความปลอดภัย มุ่งเน้นความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยบุคลากรและชุมชนมีการกำหนดเป้าหมายความปลอดภัยทั้ง Zero Event และทาง frequare ที่ชัดเจนกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด S2=Sufficiency ความเพียงพอจัดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และอาคารสถานที่ๆพร้อมต่อการให้บริการที่มีคุณภาพ
รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้พร้อมทั้งกำลังพล ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ให้เพียงพอต่อการบริการของสังคมที่เปลี่ยนไปตามปัจจัยต่างๆโดยจัดสรรทรัพยากร และการพัฒนาให้สอดคล้องตามนโยบาย E1=Equity ความเสมอภาค โรงพยาบาลรัฐที่ไม่มุ่งผลและกำไร และให้บริการด้านสุขภาพที่เท่าเทียมกันในทุกสิทธิ์การรักษา รวมถึงผู้รับบริการที่ไม่สามารถระบุสิทธิ์ได้ก็ได้รับการรักษาพยาบาลไม่แตกต่างกัน
E2=Efficiency ประสิทธิภาพพัฒนาบริการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างเต็มศักยภาพปรับกระบวนการทำงานและพัฒนาการรักษาให้แม่นยำ ลดเวลาการรอคอยลดผลข้างเคียงจากการรักษาจึงเป็นที่มาของการปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรโดยเพิ่มรองผู้อำนวยการ 9 ท่าน และผู้ช่วยผู้อำนวยการ 30 ท่าน ครอบคลุมในทุกมิติ ร่วมกับวางแผนสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อองค์กรในอนาคต   ต้นแบบระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหาร
หาทุกระดับ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานพัฒนากระบวนงาน


เพื่อสนับสนุนองค์กรให้ก้าวสู่ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติด้วยโครงการต่างๆทั้งพัฒนาภายในองค์กรเองและร่วมมือพัฒนาไปกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอาทิเช่นการนำแอปเป๋าตังค์มาช่วยในการยืนยันการรับบริการในกระเป๋าสุขภาพตามนโยบายบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวใช้ได้ทุกที่โดยพัฒนาร่วมกับธนาคารกรุงไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติการ พัฒนาระบบ ekame ที่รวดเร็วครอบคลุมทำให้สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลในสิทธิ์การรักษา 3 กองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการออกแบบโปรแกรมสุขภาพ GF ขอนแก่น innovative เพิ่มประสิทธิภาพ
การส่งกรอบผู้ป่วยสู่โรงพยาบาลชุมชนอย่างรวดเร็วปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วยให้เป็นมาตรฐานสากลพัฒนาระบบบริการ pre-hospital care ที่เป็นต้นแบบระดับประเทศ aoc ambulance Operation สามารถให้การดูแลและสั่งการรักษาผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้ตั้งแต่ก่อนมาถึงโรงพยาบาลระบบจัดการขยะติดเชื้อโดยใช้ความร้อนสูงที่เน้นการจัดการเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการ ลดการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมจากการขนย้ายจนเป็นต้นแบบในการจัดการขยะติดเชื้อที่หน่วยงานกำกับจะได้นำไปเป็นต้นแบบในการดำเนินงานด้านการกำจัดขยะติดเชื้อที่เน้นมาตรฐาน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ
การบูรณาการการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพเป็นจุดเดียวโดยทีมแพทย์เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบสกายด็อกเตอร์ที่มีความพร้อมในการ ช่วยเหลือและรับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินรวมถึงสร้างความมั่นใจในระบบบริการสุขภาพไม่ว่านักท่องเที่ยวผู้ป่วยรวมถึงการเข้าถึงการบริจาคอวัยวะซึ่งการให้การขนส่งทางอากาศจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต สถานที่บ้างที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้ได้รับการดูแลที่คำนึงถึงความเชื่อตอบสนองความต้องการในบั้นปลายของชีวิตแต่ละบุคคล ให้มีความสมบูรณ์และมีความสุขเพิ่มเติมจิตวิญญาณแม้ในช่วงบั้นปลายของชีวิตโครงการ ราชทัณฑ์ปันสุขโครงการพระราชดำริที่มุ่งเน้นสร้างความเท่าเทียมในด้านสุขภาพและคืนคนดีสุดสังคม


การสื่อสารทิศทางองค์กร มีการสื่อสารทิศทางองค์กรอย่างต่อเนื่องใช้การสื่อสาร 2 ทางการเดินลงหน้างานในโอกาสต่างๆการประชุมคณะกรรมการบริหารกรรมการนโยบายเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยงาน leadership Block เราจัดเวทีผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติที่สำคัญคือการที่ทีมนำมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานต่างๆในเวทีกรรมการนโยบายที่จัดอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นผู้บริหารยังได้สังเกตผ่านกระบวนการการทำงานว่า มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ประกาศไว้เช่นไรรวมถึงมีการพูดคุยผู้รับบริการโดยตรงและนำข้อชี้แนะนำมาประกอบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
Performance Drive Organization ในส่วนการผลักดันศักยภาพการดูแลรักษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติทั้ง 8 สาขา ได้แก่ COE chroma อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บต่อเนื้อสมองSyrianchotibrityi สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากร้อยละ 32 เป็นร้อยละ 26 และต่ำกว่าโรงพยาบาลระดับเดียวกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออัตราเสียชีวิตกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีความรุนแรงของ ISS interior และมีความซับซ้อนในการผ่าตัดรักษาลดลงอย่างต่อเนื่องอัตราการ refer ฟิวชั่นในผู้ป่วยสตรีมมี่แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90.61 เป็นร้อยละ 97.92 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย activumi สามารถลดอัตราการเสียชีวิตเหลือร้อยละ 5.79 COE cancer
อัตราการรอดชีวิต 5 ปีของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ มะเร็งเต้านมรายใหม่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ ตรงใกล้เคียงกับโรงพยาบาลคู่เทียบในระดับเดียวกัน COE translamp สามารถปลูกถ่ายไตได้เพิ่มขึ้นจาก 2 รายเป็น 19 รายและมีอัตราการรอดของไตที่ปลูกถ่ายมากกว่าร้อยละ 95 จำนวนการปลูกถ่ายไต จากผู้เสียชีวิตอีก 1 ใน 20 โรงพยาบาลและปลูกถ่ายไต เป็นอันดับที่ 3 ของโรงพยาบาลศูนย์ระดับเดียวกัน COE New Born อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนักแรกเกิดก่อนกำหนดสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากร้อยละ 4.5 เป็นร้อยละ 4.2 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในทารกไอ vs ต่ำกว่าโรงพยาบาลคู่เทียบในระดับเดียวกันผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลระดับเดียวกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
COE spial injury มีการพัฒนาต่อเนื่องในปี 2565 ถึง 2566 ทำให้อัตราผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ COE spial injury Newborn Excellent Center มากกว่า 1 เกรด ร้อยละ 100 อัตราการเลือกแนวระดับเดียวกัน Transplant Excellent Center มีการใช้เทคโนโลยีในการรักษา ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกและ ผู้ป่วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ทำให้เพิ่มความแม่นยำ ในการวินิจฉัย และสามารถผ่าตัดเก็บระยะได้ ลดการเป็นซ้ำของการกลับมาของมะเร็งได้
การพัฒนาระบบบริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำข้อมูลที่ได้รับมาออกแบบ การบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การลดเวลารอคอยผู้ป่วยนอก โดยวางระบบการนัดเลื่อมเวลาการเจาะเลือดและเอกซเรย์ล่วงหน้าก่อนพบแพทย์จัดให้ผู้ป่วยสามารถรับยาใกล้บ้านจัดส่งยาทางไปรษณีย์เป็นต้น การลดผู้ป่วยความแออัดผู้ป่วยใน ด้วยการเพิ่มบอร์ดอายุรกรรมชาย 4 และ ICU อีก 9 ICU จาก 117 เตียงเป็น 189 เตียงทำให้เพิ่มการเข้าถึง ICU ของผู้ป่วยเซฟ 4 จากร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 55 อัตราการเสียชีวิตลดจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 34 เพื่อตอบ สนองต่อรูปแบบความเจ็บป่วยทางใจและการดูแลผู้ป่วยที่ต้องเปลี่ยนไปเพิ่มห่อผู้ป่วยจารย์จิตรของผู้ป่วยภายในจิตแพร์ส่งเสริมการรักษาผู้ป่วยแบบ ODS และ MIS ที่พิมพ์ความแม่นยำ และลดผลข้างเคียงได้อย่างมีในระยะ สำคัญ ทำให้ลดเวลานอนโรงพยาบาลลดความแออัดและเพิ่มรายได้ให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง
มุ่งสู่การพัฒนาบุคลากร Smart Personal และศูนย์ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานการเปิดศูนย์ซินเทคส่งเสริมการฝึกหัตถการทางการแพทย์ที่หลากหลายลดการเกิดความผิดพลาดในระบบการเรียนการสอนการจัดอบรม acls 100% ในทีมแพทย์และพยาบาลโดยทีมวิทยากรระดับประเทศและอบรม VLS  สำหรับประชาชนทั่วไปภายใน Organization มุ่งสู่องค์กรแห่งความปลอดภัยรอบด้านการออกแบบระบบบริการที่ปลอดภัยมากที่สุด Strong Action เช่นระบบการจัดยาผู้ป่วยโดยใช้หุ่นยนต์ปรัชญา Robot จาก dispensing การนำระบบ IT มาช่วยให้การจัดเตรียม และจ่ายเลือดปลอดภัยระดับสูงสุดโดยออกแบบการสั่งเตรียมและจ่ายเลือดผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด 100%
มีการเตรียมใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ Cross matching ในอนาคตดิจิทัลไรเซชันเพื่อให้เหมาะกับบริหารการบริการของโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่โดยมีการส่งเสริมให้มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการสั่งใช้ยาการรักษาโดยแพทย์เองเพื่อลดโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาและการรักษาโรงพยาบาลขอนแก่นพัฒนาโปรแกรม I House พัฒนาระบบออนไลน์ ระบบข้อมูลสำหรับผู้บริหาร hrmd ออนไลน์การสร้างข้อมูลเพียงจุดเดียวและนำไปใช้ร่วมกันในทุกจุดบริการหรือ Single Data entry Primary and Network consult แค่เฉพาะทางผ่านไลน์
การออกแบบระบบการนัดพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้จากโรงพยาบาลชุมชนเพื่อการส่งต่อที่ไร้รอยต่อและกำหนดแผนพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น on Hospital ได้แก่ or expectory TT Scan Skin service I see you Continue improverment การ พัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมค่านิยมในการทำงานเป็นทีม จัดตั้งกรรมการ CLC และ COE ที่มีความร่วมมือจากทีมสหวิชาชีพ สนับสนุนในการจัดกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องสนับสนุนงบประมาณ คุณภาพปีละ 3 ล้าน จัดเวทีมหกรรมคุณภาพทุกปีสนับสนุนการวิจัยและผลิตนวัตกรรมเกิดผลงานนำเสนอในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติมากมาย ทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถผลัดกันและขับเคลื่อนองค์กรไปยังเป้าหมายมุ่งสู่ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศนานาชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น