พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ.วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ.วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

เป็นอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิฐาตุของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อเผยแพร่ธรรมะ คำสั่งสอน เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์หนังสือ คำสั่งสอน และเครื่องอัฐบริขารของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อเตือนใจให้ชนรุ่นหลัง ทั้งสงฆ์และฆราวาสให้รำลึกถึงคุณูปการของท่านทั้งในทางโลกและทางธรรม

และถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ และทำความดีเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติต่อไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเป็นพุทธมามกะ ที่ทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงดำเนินพระจริยวัตรตามหลักคุณธรรม และทรงประพฤติ ปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาโดยตลอด  พระองค์ทรงเป็นประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นผู้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น