หอการค้า ช่วย SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน

25 ตุลาคม 2561 ทีโรงแรม ไบร์ท โฮเทล   อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น   หอการค้าไทยได้จับมือกับ SME Bank และช้อปปี้ประเทศไทย จัดงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ TSC Express ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าถึงแหล่งเงินทุนพัฒนาสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์         โดยมี นายเข็มชาติ        สมใจวงษ์      ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนา   โดยในงานมีการ บรรยายในหัวข้อการบริหารเงินกู้เพื่อต่อยอดธุรกิจ และมีการทำ workshop การขายสินค้า Online Shopping platform ของ Shopee    ทั้งนี้ SME Bank ได้หันมาให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น   เห็นได้จากการออกมาตรการต่างๆของภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการทางการเงินที่ดำเนินการผ่านธนาคารของรัฐในการสนับสนุนสินเชื่อต่างๆและยังมีความพยายามให้ธนาคารพาณิชย์เอกชนช่วยเหลือ smes มากขึ้น      อย่างไรก็ตาม SME ที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่ก็คือการไม่สามารถเข้า ถึงแหล่งทุนและมาตรการช่วยเหลือเงินจากภาครัฐ    งนี้มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของ SME หรือขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันงานการเงิน    ดังนั้น TSC  ในฐานะที่เป็นศูนย์ให้บริการและพัฒนา smes ภายใต้หอการค้าไทย   จึงได้จึงได้ทำความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรอย่าง SME Bank   บริษัทช้อปปี้    หอการค้าจังหวัดจัดโครงการที่  TSC Express 5 ภูมิภาค    เข้าถึงแหล่งเงินทุนพัฒนาสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์   โดยการจัดงานที่  TSC Express จะจัดทั้ง 3 ภูมิภาคคือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น    ภาคเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์    ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาและที่ภาคกลางอยู่ที่กรุงเทพฯเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น