ขอนแก่น จัดงานคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ

ขอนแก่น–วันนี้ 9 ม.ค.62 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 8 9 10 รวมทั้งภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดงาน คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ และการประเมินผลงาน อสม.ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นไคซ์ (KICE) จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน คุณความดี เชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อสม. มาตั้งแต่ปีพ.ศ 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินการคัดเลือกตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เขตสุขภาพ ภาค และชาติ รวมทั้งมีการประเมินผลงาน อสม.ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ชั้นสูงขึ้นไป อันเป็นเกียรติสูงสุดของ อสม. ที่สร้างคุณความดีแก่ประเทศชาติ ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า ในนามของกระทรวงสาธารณสุขขอชื่นชมพี่น้อง อสม.ที่ได้ปฏิบัติงานเคียงข้างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาโดยตลอด ซึ่ง อสม. ถือเป็นกำลังหลักของประชาชนที่มีพลังจิตอาสา มีความศรัทธาต่อการทำงานเพื่อชุมชน จึงเป็นอสม 4.0 ที่มีทักษะด้านดิจิทัล มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย สู่เป้าหมายของปฏิญญาแห่ง astana ในโอกาสครบรอบ 40 ปีการสาธารณสุขมูลฐาน และร่วมแรงร่วมใจเชิญชวนเลิกบุหรี่ตามนโยบาย 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน โดยการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตสุข ภาพระดับภาค และการประเมินผลงาน อสม.ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง เป็นกระบวนการที่เน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริงในพื้นที่ นำความรู้และนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังคำกล่าวที่ว่า “เปลี่ยนการแข่งขัน เป็นการแบ่งปัน เพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนา”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น