ขอนแก่นเร่งสำรวจหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ยามขาดแคลน

ขอนแก่นเร่งสำรวจหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ยามขาดแคลน

นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ พร้อมด้วยนายชินกร แก่นคง นายอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำที่เหมืองเก่าโรงโม่หินในพื้นที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เพื่อสำรวจแหล่งน้ำสำหรับการนำมาใช้อุปโภค-บริโภคในช่วงหน้าแล้ง โดยพบว่าแหล่งน้ำสำรองแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ ความลึกจากขอบอ่างถึงผิวน้ำมีความลึกประมาณ 50 เมตร ความลึกจากผิวน้ำถึงก้นอ่าง 70 เมตร มีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ 3 – 3.5 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งถือว่ามีปริมาณมากพอสมควร เนื่องจากในขณะนี้พื้นที่ อ.ชุมแพ และ อ.ภูผาม่าน มีปริมาณน้ำดิบในลำน้ำเชิญซึ่งรับน้ำมาจากเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูม จำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ซึ่งหลังจากลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำสำรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้รายงานสรุปข้อมูลให้ทางจังหวัดได้รับทราบและเตรียมการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น นำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่มาติดตั้ง เพื่อสูบน้ำออกจากอ่างลงสู่ลำคลองสาธารณะเพื่อเติมน้ำดิบไว้ให้การประปาส่วนภูมิภาค อ.ชุมแพ นำมาผลิตน้ำประปาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น