มข. จะจัดงาน “KKU Maker Green Festival 2020” จัดแสดงผลงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มข. จะจัดงาน “KKU Maker Green Festival 2020” จัดแสดงผลงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.สพ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม “KKU Maker Green Festival 2020”
โดย สำนักหอสมุด ร่วมกับ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ Innovation hub KKU และ กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความชำนาญด้านต่างๆ เช่น เทศบาลนครขอนแก่นที่มุ่งพัฒนาให้เป็นเมืองสีเขียว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีความชำนาญด้านการจัดการพพลังงาน และอีกหลายหน่วยงาน ได้ร่วมกันจัดโครงการ “KKU Maker Green Festival 2020” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความร่วมมือกันระหว่าง นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ กิจกรรมจะจัดขึ้นมีหลากหลาย การเสวนา/อภิปราย/บรรยาย โดยวิทยากรระดับชาติและนานาชาติ การอบรมเชิงปฏบัติการ กระประกวดออกแบบและผลิตชิ้นงานต้นแบบ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรีนมาร์เก็ต ตลอดจนการจัดแสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หวังสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนา และประดิษฐ์ผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่สนับสนุนแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยงาน “KKU Maker Green Festival 2020” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น