มข. จะจัดงาน “KKU Maker Green Festival 2020” จัดแสดงผลงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มข. จะจัดงาน “KKU Maker Green Festival 2020” จัดแสดงผลงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.สพ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม “KKU Maker Green Festival 2020”
โดย สำนักหอสมุด ร่วมกับ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ Innovation hub KKU และ กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความชำนาญด้านต่างๆ เช่น เทศบาลนครขอนแก่นที่มุ่งพัฒนาให้เป็นเมืองสีเขียว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีความชำนาญด้านการจัดการพพลังงาน และอีกหลายหน่วยงาน ได้ร่วมกันจัดโครงการ “KKU Maker Green Festival 2020” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความร่วมมือกันระหว่าง นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ กิจกรรมจะจัดขึ้นมีหลากหลาย การเสวนา/อภิปราย/บรรยาย โดยวิทยากรระดับชาติและนานาชาติ การอบรมเชิงปฏบัติการ กระประกวดออกแบบและผลิตชิ้นงานต้นแบบ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรีนมาร์เก็ต ตลอดจนการจัดแสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หวังสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนา และประดิษฐ์ผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่สนับสนุนแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยงาน “KKU Maker Green Festival 2020” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น