สคร 7 ประชุมเครือข่ายสื่อสาธารณะ

การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อสารสาธารณะและสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพแก่เครือข่ายสื่อสารสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม “การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อสารสาธารณะและสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคและภัย สุขภาพแก่เครือข่ายสื่อสารสาธารณะทั้ภาครัฐและเอกชน” ทั้งนี้การสื่อสารความเสี่ยง มีความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงทางสุขภาพ การให้ความรู้ด้านปัจจัยเสี่ยง ด้านโรคติดต่อต่าง ๆ มีความจำเป็นต้อง สื่อสารกัยเครือข่ายสื่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และรู้เท่าทัน เพื่อการป้องกันโรค
ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่คุกคามประชาชนที่สำคัญ โดยเน้นการเร่งรัดการกำจัดและกวาดล้างโรคที่เป็นพันธะสัญญากับนานาชาติ ได้กำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญๆ และมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย จำเป็นต้องอาศัยมาตรการ การเผยแพร่และประชสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชชน ซึ่งในปัจจุบันช่องทางการสื่อสาร ที่สามารถ
เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การสื่อสารผ่านโทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ และเว็ปไซต์ต่างๆ
สคร 7 ได้จัดโครงการ ดังกล่าว เพื่อให้สื่อมวลชน สาธารณสุข และ อสม ในเขต 4 จังหวัด ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เพื่อ ให้ความรู้เท่าทันโรค ลดความเสี่ยง และเฝ้ระวัง โรคต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น