มข.จัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ
(ARI Skill Development Project)

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น v ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ARI Skill Development Project ทั้งนี้เพื่อ
การสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ ทางด้านเทคโนโลยี ARI ที่นำไปสู่การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม ARI สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อแก้ปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเป็นการสนับสนุนธุรกิจของอุตสาหกรรมไทยให้มีความแข็งแกร่งทัดเทียมนานาประเทศ ในด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกำไร ที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศ
โครงการนี้ได้เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีการคัดลือกทีมที่มีความพร้อม ความสามารถในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ คงเหลือ 10 ทีม ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน 100,000 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือนักพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยี อาจารย์ นิสิต นักศึกษา โดยมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้านการสร้างผลงานนวัตกรรม ARI ต้นแบบเพื่อใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างผลงานนวัตกรรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยการอบรมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็นสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
สำหรับ ผลงานทั้ง 10 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือก เช่น ทีมเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง ระบบวิเคราะห์และการจัดจราจรในเมือง ทีมไข่แดง ระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มไก่ เป็นต้น

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น