เทศบาลนครขอนแก่น เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 28 มีค 64

28 มีนาคม 64 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ์ อย่างสุจริตโปร่งใส

นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่  ร่วมกันรับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เพื่อมาให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 88,339 คน จำนวน 129 หน่วยเลือกตั้ง แบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 27 หน่วย เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 32 หน่วย เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 36 หน่วย เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 34 หน่วย ซึ่งวันนี้ได้มีหลายเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น มารับบัตรเลือกตั้งเช่นกัน

โดยบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น จะเป็นสีม่วง บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จะเป็นสีชมพู การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายเท่านั้น บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกิน 6 หมายเลข บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เลือกได้ 1 หมายเลข หากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครคนใดเลย ให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องประสงค์เลือกผู้สมัครใด

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ฝ่ายทะเบียนฯ เทศบาลนครขอนแก่น 043-223648  หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SMART VOTE หรือเวปไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ ทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่นจะมีการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564

28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 -17.00 น.เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ์ อย่างสุจริตโปร่งใสเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น