ขอนแก่น ประกาศงดจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต

ขอนแก่นประกาศออกมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม covid-19 งดการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตถึงวันที่ 18 เมษายนนี้

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามในประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 30) หลังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย คือ รายที่ 15 ถึง รายที่ 16 โดยการสอบสวนโรคพบประวัติการเดินทางของผู้ติดเชื้อได้เดินทางไปชมคอนเสิร์ตที่ร้านแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามประกาศจังหวัดขอนแก่นอันอาจจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อในวงกว้างทำให้ยากต่อการควบคุมและป้องกันได้ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องออกมาตรการควบคุมป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ได้แก่ ให้งดการจัดงานคอนเสิร์ต ในทุกสถานที่และทุกเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 18 เมษายน 2564 ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่
กิจกรรมและกิจการต่าง ๆ จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และให้ผู้ใช้บริการหรือเข้าไปยังสถานที่ หรือร่วมทำกิจกรรมเช่นว่านั้น จัดให้มีบริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า รวมทั้งให้จัดการอำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตร และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หากมีการจัดกิจกรรมให้พิจารณาตามสัดส่วนของพื้นที่ กับผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ปิดขนาด 5 ตารางเมตรต่อคน ในพื้นที่เปิดขนาด 4 ตารางเมตรต่อคน นอกจากนี้ยังต้องให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรม รวมทั้งระหว่าง และภายหลังการทำกิจกรรม และจัดให้มีการลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มหมอชนะ ในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ และสแกน QR Code รายงานตัวของจังหวัดขอนแก่น เมื่อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น