รองนายกฯ มอบเช็คและโฉนดที่ดินให้เกษตรกร

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่โรงแรม ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล.อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์. รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เป็นประธานการมอบเช็คโครงการฟื้นฟูฯ เช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรและมอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา
นายสมยศ  ภิราญคำ รักษาการเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นการมอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจำนวน 19 องค์กร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 251 คน มอบเงินจำนวน 11,200,400 บาทและมีการมอบเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรจำนวน 50 สหกรณ์ เป็นเงิน 14,351,604 บาทพร้อมทั้งมีการมอบโฉนดที่ดินและใบประกาศเกียรติคุณให้เกษตรกรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญาจำนวน 18 คน

ปัจจุบัน เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรจำนวน 55,588 องค์กรมีสมาชิกจำนวน
5,646,695   รายและได้รับการสนับสนุนองค์กรจำนวน 10,811  องค์กร. งบประมาณทั้งสิ้น 881 ล้านบาท.  เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 548,828  รายปัจจุบันได้อนุมัติสนับสนุนองค์กรแล้วจำนวน 553 โครงการเป็นเงิน 303 ล้านบาท

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรกองทุนฟื้นฟู ฯ ได้ชำระหนี้แทนให้เกษตรกรแล้วจำนวน 29,469 ราย. เป็นเงินกว่า 7 ล้านบาทและรักษาที่ดินของเกษตรกรว่า 22,626  แปลงเนื้อที่ประมาณ 161,134 ไร่.  เกษตรกรสมาชิกที่ชำระหนี้กองทุนครบถ้วนและโอนหลักประกันคืนแล้วจำนวน 8,159 ราย หลักประกันจำนวน 9295 แปลง. มีเนื้อที่ประมาณ 68,988 ไร่
จังหวัดขอนแก่นเองได้รับการชำระหนี้แทนแล้วจำนวน 453  รายและรักษาที่ดินของเกษตรกรจำนวน 111 แปลงเนื้อที่ประมาณ 938 ไร่และโอนหลักประกันคืนกสิกรที่ชำระหนี้ครบแล้วจำนวน 121 ไร่เนื้อที่ประมาณ 1,009 ไร่เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น