สาวขอนแก่น แก้มแดง

สาวขอนแก่น แก้มแดง

วันที่  11 กุมภาพันธ์  2562 ที่ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาขอนแก่น 1 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดรณรงค์สาวไทยแก้มแดง ภายใต้”โครงการผิวสวย แก้มใส สาวไทยขอนแก่น แก้มแดง โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย. อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงาน
นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กล่าวว่า”โครงการผิวสวยแก้มใส สาวไทยขอนแก่น แก้มแดง”  สืบเนื่องจากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่  6 พ.ศ. 2562-2563 พบว่า กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ในประเทศไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความชุกภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 21  และ 22.1 ตามลำดับ ภาวะโลหิตจางส่งผลต่อสุขภาพ ทำให้อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายมากขึ้น เวลาออกแรง เวียนศีรษะติดเชื้อง่ายขึ้น และประสิทธิภาพในการทำงานลดลง นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการตั้งครรภ์ในอนาคต ซึ่งอาจทำให้มารดา มีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร คลอดก่อนกำหนด ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย และพิการแต่กำเนิด หากมีภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรง จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของมารดาและทารก
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็น
กลุ่มวัยที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดูแลกลุ่มวัยอื่นๆ และเป็นกลุ่มวัยที่เป็นกำลังสำคัญหลักในการสร้างครอบครัวคุณภาพต่อไปในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการผิวสวย แก้มใส สาวไทยขอนแก่น แก้มแดง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ .สร้างการรับรู้การป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของหญิงวัยเจริญพันธุ์  เพื่อส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์เข้าถึงบริการตามสิทธิประโยชน์ตามระบบหลักประกันสุขภาพ   เพื่อส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ มีการเตรียมความพร้อมตั้งครรภ์ ส่งเสริมสุขภาพของ มารดาให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะให้กำเนิดบุตรที่มีสุขภาพแข็งแรง พัฒนาการสมวัย และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป
การจัดงานในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวหนึ่งของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการป้องกันโรค โดย เน้นการสร้างการรับรู้ และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของประชาชน อันจะนำไปสู่การลดโรคในที่สุด ในงานมีการมอบเกียรติบัตร ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น