ขอนแก่น เดินหน้าเสนออุทยานธรณีขอนแก่น เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

ขอนแก่น เดินหน้าเสนออุทยานธรณีขอนแก่น เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้อุทยานธรณีขอนแก่น สมัครเข้ารับการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เสนอ เรื่อง การเสนออุทยานธรณีขอนแก่น เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเสนอชื่อสมัครเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ก่อนยื่นความจำนงต่อยูเนสโก ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และส่งใบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565
ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ประกาศจัดตั้งอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kean Geopark) เป็นอุทยานธรณีท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และได้รับรองให้เป็นอุทยานธรณีประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า รวมพื้นที่ประมาณ 1,038 ตารางกิโลเมตร

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น จะได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ดำเนินการเสนออุทยานธรณีขอนแก่นเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ต่อสำนักเลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับข้อคิดเห็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ทั้งจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ และสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้ข้อมูลมีความครบถ้วน ตามกรอบระยะเวลาที่ ยูเนสโก กำหนด คือ จะต้องยื่นความจำนงต่อยูเนสโกภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และส่งใบสมัครในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

ผลประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับ คือ จากตัวเลขเมื่อปี 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปอุทยานแห่งชาติภูเวียง เพียง 6 พันกว่าคน ประกอบกับเป็นช่วงเริ่มต้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ภายหลังจากปี 2563 เป็นต้นมา เมื่ออุทยานธรณีขอนแก่น ได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ที่เข้ามาในพื้นที่อุทยานธรณีแห่งชาติภูเวียง เพิ่มเป็น 25,000 คน และในปี 2565 มีตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้าไป 60,000 คน คาดว่าภายในสิ้นปี 2565 จะเพิ่มขึ้นไม่ตำกว่า 1 แสนคน
<span;>ซึ่งจะทำให้มีรายได้เข้ามาในพื้นที่ประมาณ 150 ล้านบาท รวมถึงจะมีการใช้จ่ายในพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมของชุมชน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพชุมชน การเตรียมความพร้อมของยุวมัคคุเทศก์ และด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องในระดับมาตรฐานตามที่ยูเนสโกกำหนด นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา เพื่อเตรียมเสนอไปสู่การเป็นอุทยานธรณีระดับโลก ดังนั้นจึงเป็นการขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

<span;>   เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น