ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่นจัดโครงการเสริมพลังครอบครัวบุคคลออทิสติก

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่นจัดโครงการเสริมพลังครอบครัวบุคคลออทิสติก

29 มิถุนายน 2565 ที่ โบนันซารีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จ.นครราขสีมา. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการเสริมพลังครอบครัวบุคคลออทิสติก. ทั้งนี้  เพื่อเสริมสร้างพลังการคิดเชิงบวกให้กับครอบครัวและผู้ดูแลบุคคลออทิสติกและผู้มีภาวะใกล้เคียงให้ตระหนักในคุณค่าของตนเอง  เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวบุคคลออทิสติก เพื่อเพิ่มความรู้เทคนิคและแนวทางในการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  และ เพื่อฝึกทักษะ 6 ด้านให้กับบุคคลออทิสติกให้สามารถดำรงชีวิตได้ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม
ศูนย์พัฒนาศักยภาพฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมพลังครอบครัวให้เป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็ง จึงได้จัดทำ โครงการเสริมพลังครอบครัวบุคคลออทิสติก เพื่อเป็นการเสริมพลังการคิดเชิงบวก เกิดความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าสามารถเผชิญต่อปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการเสริมความรู้ทักษะ และเทคนิคให้กับผู้ปกครองให้สามารถนำความรู้  ที่ได้รับนำไปฝึกทักษะให้กับบุตรสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2565. มีกิจกรรม เพิ่มทักษะทางสังคม ทักษะการดำรงชีวิต. ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเดินทาง กิจกรรมการเรียนรู้โลกกว้างแม่ลูกผูกพัน ที่สวนสัตว์ พรีโม เพียซซ่า
นางสาวอัญชลี  ภัทรพงศ์สินธุ์  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น  ได้กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น  สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้จัดโครงการเสริมพลังครอบครัวบุคคลออทิสติก เพื่อเป็นการเสริมพลังการคิดเชิงบวก  ให้กับผู้ปกครอง ผู้ดูแลบุคคลลออทิสติก ในงานมีสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น