กาชาดขอนแก่นมอบบ้านให้ผู้ยากไร้เป็นคนดีของสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กาชาดขอนแก่นมอบบ้านให้ผู้ยากไร้เป็นคนดีของสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นร่วมส่งมอบบ้านพักอาศัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอแวงน้อย และอำเภอภูผาม่าน ตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ หลังแรก ให้แก่ครอบครัว นางประมวล ไพลาม ณ บ้านเลขที่ 156 หมู่ที่ 4 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
หลังที่ 2 ให้แก่ครอบครัว นายคำผัน นาคมั่น บ้านเลขที่ 215 หมู่ที่ 6 ตำบลภูม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ครั้งนี้เพื่อเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมในพื้นที่ 12 อำเภอ ที่ยังไม่อนุมัติให้จัดตั้งเป็นกิ่งกาชาดอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแวงน้อย, อำเภอสีชมพู, อำเภอบ้านแฮด, อำเภอชนบท, อำเภอภูผาม่าน, อำเภอมัญจาคีรี, อำเภอแวงใหญ่, อำเภอโคกโพธิ์ไชย, อำเภอโนนศิลา, อำเภอหนองนาคำ อำเภอพระยืน, และอำเภอเวียงเก่า อำเภอละ 1 หลังๆ ละ 139,000 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,668,000 บาท โดยทางโยธาธิการจังหวัดเป็นผู้ออกแบบให้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น