มาช้อป ชวน ชิม ตลาดนัดชุมชนบ้านโนนทอง

ก่อนอีกเราไปรู้จักบ้านโนนทอง กันก่อนก่อน ครับ  

ประวัติความเป็นมา : ตำบลโนนทองเป็นตำบลที่ตั้งมานานแล้วประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วมา โดยราษฎรที่พากันอพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านภูมูลเบ้า หมู่ที่4 และบ้านสระพังข่า หมู่ที่ 5 เป็นครั้งแรกเนื่องจากสภาพพื้นที่บ้านภูมูลเบ้าและบ้านสระพังข่า อยู่ใกล้แหล่งน้ำ คือบริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ในปัจจุบันและมีลำห้วยไหลผ่าน ซึ่งเป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมท ทำนา ทำไร่ ต่อมาจำนวนคนมากขึ้นและครอบครัวได้ขยายเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ประกอบอาชีพเริ่มไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น จึงได้ขยับขยายครอบครัวไปตั้งถิ่นฐานใหม่โดยอยู่ใกล้ๆกับละแวกหมู่บ้านเดิม จนในปัจจุบัน ตำบบโนนทอง มีจำนวน 21 หมู่บ้าน แต่เป็นอยู่บ้านที่อยู่ใกล้กัน โดยแต่ละหมู่บ้านห่างกันไม่เกิน 3 กิโลเมตร โดยส่วนมากหมู่บ้านอยู่ติดกับเป็นชุมชนใหญ่ ส่วนหมู่บ้านที่ตั้งใหม่ก็คือหมู่บ้านดิมที่มีขนาดใหญ่ จึงขอแยกจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเพื่อสะดวกในด้านการปกครอง

สภาพทั่วไปของตำบล : ตำบลโนนทอง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองเรือ ระยะทาง 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 99.48 ตร.กม. ภูมิประเทศพื้นที่สวนใหญ่เป็นที่ราบ สู่ลำน้ำเชินทางทิศตะวันออกของตำบล แหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วยลำห้วยและลำน้ำ จำนวน 8 สาย มีสระน้ำ หนองน้ำ บึง ประมาณ 20 แห่ง กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆในตำบล และมีพื้นที่ป่าสงวนจำนวน 1 แห่ง เป็นพื้นที่สำหรับหาอาหารจากป่าและพื้นที่ใช้เลี้ยงโค กระบือ ของหมู่บ้านที่อยู่รอบๆป่า

ตลาดนัดชุมชน บ้านโนนทอง อ.หนองเรือ  เปิดวันจันทร์  พุธ  ศุกร์  ที่จอดรถสะดวกสบาย มีของกินของใช้ อาหารป่า ตามฤดูกาลมากมาย

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น