กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ติดตามและวางแผนรับมือสถานการณ์ภัยความมั่นคงในพื้นที่

กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ติดตามและวางแผนรับมือสถานการณ์ภัยความมั่นคงในพื้นที่ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ เช่น การจัดสรรที่ดินกองทัพให้ประชาชนใช้ประโยชน์ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น”ปิดโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ปี 2566

"กอ.รมน.จ.ขอนแก่น"ปิดโครงการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ปี 2566 เพื่อฝึกอบรมประชาชนในหมู่บ้าน อพป. ให้มีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ มีจิตสำนึกด้านความมั่นคง...

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น” จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจกำจัด ลูกน้ำ ยุงลาย

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น” จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจกำจัด ลูกน้ำ ยุงลาย ทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก เน้นการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อม...

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น” จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจกำจัด ลูกน้ำ ยุงลาย

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น” จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจกำจัด ลูกน้ำ ยุงลาย ทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก เน้นการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อม...