สภาอุตสาหกรรม ขอนแก่น อบรมอนุรักษ์พลังงาน

29 ตุลาคม 2563 ที่ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวเปิดงาน การอนุรักษ์พลังงานด้วย Immersive Technolgy "ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา mmersive Techolg...