เปิดยิ่งใหญ่งาน LAB Future & BIO Expo 2024 ไบโอเทค โต 15% คาด 30,000 ล้านลงทุนอีสาน

เปิดยิ่งใหญ่งาน LAB Future & BIO Expo 2024 ไบโอเทค โต 15% คาด 30,000 ล้านลงทุนอีสาน

LAB Future & BIO Expo 2024 งานแสดงนวัตกรรมไบโอเทค เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 เปิดงานยิ่งใหญ่ที่ขอนแก่น 9-10 พฤษภาคม 2567 ที่ศูนย์ประชุม ฯ ไคซ์ ปักหมุดขอนแก่นเมืองนวัตกรรมไบโอเทคอีสาน
ผลักดันเครื่องมือวิจัยพัฒนา การแพทย์ เกษตร อาหาร โต 15% มูลค่า 30,000 ล้าน รับญี่ปุ่นลงทุน BCG
คุณทักษ์ ศรีรัตโนภาส ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์จำกัด กล่าวว่า “การจัดงาน LAB Future & BIO Expo 2024 ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนโอกาสของ ขอนแก่นและอีสาน ในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมไบโอเทค

ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญส่งเสริมศูนย์กลางการการแพทย์ลุ่มน้ำโขง และรองรับขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นจากความร่วมมือในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ คาดว่ามีจำนวน ผู้ร่วมงานกว่า 2,500 คนจากทุกภาคส่วนธุรกิจ
อุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยในภาคอีสาน โดยมีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการฯ ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ กว่า 90 บริษัท รวมทั้ง ผู้ผลิตนวัตกรรมไบโอเทค จากประเทศญี่ปุ่น ใน Japan Pavilion และ
ผู้ประกอบการภาคอีสานที่มีนวัตกรรมและส่งออกระดับโลก ใน ISAN Innovation Pavilion & Showcase กิจกรรมจับคู่ธุรกิจและ ISAN Innovation Pitching พร้อมเป็นเวทีเครือข่ายนักลงทุน นักธุรกิจ นักวิจัย นักพัฒนา นักบริหารในสายด้านไบโอเทค
และวิทยาศาสตร์ ที่มากที่สุดในภาคอีสาน และเชื่อว่า งาน LAB Future & BIO Expo 2024 สามารถผลักดันตลาดเทคโนโลยีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาคอีสานได้กว่า 15% รวมมูลค่า 30,000 ล้านบาท”


Mr. Ryosuke Fujioka, AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee (AMEICC) เผย
มุมมองการลงทุนในพื้นที่อีสาน “ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการแก้ไขปัญหาระดับโลก เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราจึงต้องมีการร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการร่วมกัน ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นในภูมิภาคอีสาน โดยภาค
อีสานนั้นตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของภูมิภาคกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง ดังนั้นหากเราสามารถพัฒนาให้ประสบความสำเร็จที่นี่ได้เราก็จะสามารถ
ส่งต่อได้ทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยการร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงเครือข่ายในภูมิภาค”


นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์. รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “การจัด LAB Future & BIO Expo 2024 ในครั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจของกรมฯ ในด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะการมีพื้นที่แสดงเทคโนโลยีเครื่องมือและเคมีภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการฯ จะมีส่วนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้การประยุกต์ใช้และการลงทุน ในวิทยาการที่ทันสมัยด้านเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติงานด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการชันสูตรโรค นอกจากนี้การมีกิจกรรมสัมมนาภายในงาน ยังส่งเสริมองค์ความรู้สมัยใหม่ ให้กับทุกภาคส่วน เพื่อพร้อมรับการเจริญเติบโตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพของ


นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “การจัดงานในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ ยกระดับการพัฒนาพื้นที่โดยรวมสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมไบโอเทคในอนาคต พร้อมรองรับการเติบโตของงานค้นคว้าวิจัยใน ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยและพัฒนาในภาคราชการและอุตสาหกรรม ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ”งาน LAB Future & BIO Expo ยังส่งเสริมโอกาสการลงทุนด้านไบโอเทค และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯ โดยจัดให้มีการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การนำคณะ * ชมความก้าวหน้าด้านวิจัยและพัฒนา (Site Visit) การจัด ISAN Innovation Pitching

เพื่อสร้างเสริมโอกาสและเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่ ตลอด 2 วันของการจัดงาน. “นอกจากนี้ ด้วยองค์ความรู้ ถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งของความก้าวหน้าไบโอเทคและวิทยาศาสตร์ คณะผู้จัดงาน ได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุ น (โดยศูนย์ เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 3) กระทรวงสาธารณสุข (โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอีสาน รวมทั้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯลฯ ร่วมเป็น Conference Partner จัดงานประชุมสัมมนามากกว่า 45 หัวข้อ โดยวิทยากรกว่า 60 ท่าน ภายในงาน” คุณทักษ์ฯ กล่าว
งาน LAB Future & BIO Expo ครั้งที่ 2 ยินดีต้อนรับผู้สนใจทุกท่านร่วมงานฯ ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567. เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์) จังหวัดขอนแก่น
สามารถลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์ labfutureexpo.com หรือ เฟสบุ๊ LAB Future & BIO Expoเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น