ธปท.อีสาน แถลง เศรษฐกิจไตรมาส 2 ดีขึ้น ต่อเนื่องถึงไตรมาส 3

วันที่ 2 สค 2561 ที่ ธปท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ขยายตัวต่อเนื่องตามการใช้จ่ายภาครัฐ ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเล็กน้อย จากการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่ยังขยายตัว และการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ปรับดีขึ้นบ้าง แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนเกษตรและรายได้การจ้างงานโดยรวมที่อยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับการลงทุนภาคเอกชนยังทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมชะลอลง อย่างไรก็ดีอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรยังขยายตัวดี ตามปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดมาก

สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นตามราคาพลังงาน อัตราการว่างงานลดลงจากไตรมาสก่อน สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 3 ปี 2561 มีปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยและคู่ค้าที่ขยายตัว สนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออกรวมไปถึงการจ้างงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ตามปริมาณน้ำและสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย รวมถึงงบประมาณภาครัฐจากส่วนกลางกระจายสู่ท้องถิ่นมากขึ้น สำหรับแนวโน้มปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 3 มีหลายปัจจัยได้แก่ มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐ และการตอบโต้ของประเทศคู่ค้ารวมถึงการหาตลาดใหม่ของประเทศที่ได้รับผลกระทบ และความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในบางพื้นที่ ตลอดจนหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูงเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น