ขอนแก่นร่วมกิจกรรกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว

ขอนแก่นร่วมกิจกรรกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ  บริเวณสวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง    นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด  “กิจกรรม เดิน  กิน ชิม เที่ยว ถนนรอบบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น”
สำหรับกิจกรรม “เดิน กิน ขิม เที่ยว” เป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน  ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยกำหนดให้มีการดำเนินการตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2562 จนถึงสิ้นปี
จังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ประกอบการ  ร่วมกันจัดกิจกรรม”เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรอบบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น” ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติใน สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และนโยบายของจังหวัดในการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งการจัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรอบบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น”ครั้งนี้ มีการจำหน่ายอาหาร ,การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ,การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองและสินค้า OTOP ,การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและของฝากของที่ระลึก ,การจำหน่ายพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ,การแสดงที่ได้จัดไว้ที่บริเวณเวทีกลางในบริเวณสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง โดยการแสดงเริ่มเวลา 08.00 – 21.00 น. ทุกวันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น