ชลประทานขอนแก่นลงพื้นที่ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

ชลประทานขอนแก่นลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

นายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเตย พร้อมนำรถติดป้ายประชาสัมพันธ์และเครื่องขยายเสียงวิ่งประชาสัมพันธ์ไปรอบๆ หมู่บ้านขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยเตย เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 760,000 ลูกบาศก์เมตร จากปริมาณความจุ 5.34 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การได้เพียง 460,0000 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคไปจนถึงต้นฤดูฝน ทั้งนี้คณะทำงานของกรมชลประทาน ได้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำ พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่รับรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นพร้อมจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น