ขอนแก่น ติวเข้มพร้อมการเผชิญเหตุ การร้าย

จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมติวเข้มการเผชิญเหตุและการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสถานการณ์ก่อการร้ายอาวุธ

 

18 กพ 2563 ที่โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการขอนแก่นสร้างเสริมความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เฝ้าระวังและป้องกันเหตุอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตพร้อมเผชิญปัญหาภัยคุกคามและการเปลี่ยนแปลงของ สังคมโลกปัจจุบัน

สืบเนื่องจากเหตุความรุนแรงที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่ชาวไทยทั้งประเทศ ซึ่งชาวจังหวัดขอนแก่นได้รับทราบถึงเหตุการณ์การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนให้เกิดความหวัดกลัวและเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยเนื่องจากไม่เคยเกิดเหตุปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อน  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่การสื่อสารด้วยระบบดิจิตอล และโครงข่ายทางสังคมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้ปัญหาวิกฤตการณ์ความไม่สงบหรือการก่ออาชญากรรมได้เพิ่มความรุนแรงอย่างรวดเร็วและถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ทุกภาคส่วนต้องผนึกกำลังกันร่วมกัน ศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดวางระบบความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียในด้านชีวิตและทรัพย์สิน เฝ้าระวังและป้องกันเหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น  ได้

ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าสถานีตำรวจในพื้นที่ โรงพยาบาล สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน รวมจำนวนกว่า 300 คน  มีวิทยากรจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 กองบังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น และที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ภัยคุกคามในปัจจุบันกรณีก่อเหตุร้ายด้วยอาวุธและมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่  นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น