กฟผ รับฟังความคิดเห็นประชาชน ต่อโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเก่าที่ต้องปลดออกจากระบบภายในปี 2568 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ณ หอประชุมอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

นายปานทอง สระคูพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็น
ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนจะเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทดแทน โรงไฟฟ้าเดิมที่ต้องปลดออกจากระบบ ซึ่งโรงไฟฟ้าใหม่จะยังคงตั้งอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าน้ำพองเดิมและใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าของเดิม โดยรู้สึกยินดีที่ กฟผ. ได้ให้ความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน  ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียและชาวขอนแก่นมาโดยตลอด ขอให้ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ช่วยกันสะท้อนความคิดเห็นในทุกๆ ด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเล่มรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของเรามากที่สุด

ด้าน นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง สูงสุด 830 เมกะวัตต์ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าน้ำพองปัจจุบัน ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากมีความพร้อมด้านพื้นที่และระบบส่งไฟฟ้า ก่อสร้างทดแทนโรงไฟฟ้าน้ำ พอง ชุดที่ 1 – 2 ในปัจจุบันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น