ขอนแก่นเตรียมฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียนอายุ  5-11 ปี พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าและสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด

ขอนแก่นเตรียมฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียนอายุ  5-11 ปี พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าและสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด

20 ม.ค.2565. ที่ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 17/2565 โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์และการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบจำนวน ผู้ติดเชื้อ ซึ่งพบว่ายังคงการแพร่ระบาดและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ส่วนการฉีดวัคซีนพบว่าหลายพื้นที่ มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ในภาพรวมยังไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ที่ประชุมจึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน  สำหรับการฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียนอายุ   5-11 ปี นั้นทางจังหวัดขอนแก่นพร้อมจะดำเนินการโดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประสานงานสถานศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่มีความพร้อมที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน และ ให้เร่งดำเนินการภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 นี้  และจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดขอนแก่นในขณะนี้ที่ยังคงพบกลุ่มคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อจากร้านอาหารและสถานบันเทิงอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและขอความร่วมมือสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการ และประกาศของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อรักษาความสมดุลย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น