มท.1 มอบนโยบายผู้ว่าฯ ภาคอีสานแก้ปัญหาความยากจนพื้นที่อีสาน

มท.1 มอบนโยบายผู้ว่าฯ ภาคอีสานแก้ปัญหาความยากจนพื้นที่อีสาน

11 มี.ค. 65 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จ.ขอนแก่น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายแนวทางขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนีราชการและนายอำเภอจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมรับฟัง

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ ความเดือดร้อนด้านต่าง ๆ ที่ประชาชนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ด้วยการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยการใช้ข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือTPMAP ซึ่งมีแนวทางการแก้ไขปัญหารวม 5 ด้าน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “5 เมนูแก้จน” ได้แก่สุขภาพ  ความเป็นอยู่ การศึกษา ด้านรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยกลไกขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับนโยบายถึงระดับปฏิบัติในพื้นที่ โดยเน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดได้เข้าใจแนวทางอย่างถ่องแท้ เพื่อร่วมบูรณาการแก้ปัญหาได้ตรงตามเป้าหมาย นายอำเภอจึงต้องเป็นขุนศึกสำคัญที่ต้องบูรณาการทุกส่วนราชการ ท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงทุกภาคส่วนในระดับอำเภอ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ติดตามการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ปัญหายาเสพติดและปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น