ขอนแก่น ขยายเวลาห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ทั้งจังหวัด ไปจนถึง 31 มีนาคม 2565

ขอนแก่น ขยายเวลาห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ทั้งจังหวัด ไปจนถึง 31 มีนาคม 2565

นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ขอนแก่น เผยมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 26/2565 เห็นชอบให้ขยายประกาศจังหวัดขอนแก่น ห้ามบริโภคเครื่องดื่มสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในทุกพื้นที่ ออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และให้ปรับจำนวนคนในการรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน 250 คน สำหรับในส่วนราชการให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ให้พิจารณาจัดกิจกรรมตามมาตรการที่กำหนดได้แต่ไม่เกิน 300 คน หากเกินจำนวนที่กำหนดต้องขออนุญาตนายอำเภอในพื้นที่ โดยให้พิจารณาตามสัดส่วนพื้นที่ที่ใช้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนดังกล่าว และจะมีการพิจารณาทบทวนก่อนวันที่ 1 เมษายน นี้ เพื่อให้มีการผ่อนคลายตามที่ ศบค.กำหนด เนื่องจากยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากผ่อนคลายในช่วงนี้จะทำให้ยากแก่การควบคุมโรค

สำหรับการเตรียมการขับเคลื่อนการให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้สำรวจข้อมูล สถิติในทุกมิติที่เป็นเงื่อนไขสำหรับการเป็นโรคประจำถิ่นว่าพื้นที่ขอนแก่นนั้นมีสถิติด้านใดที่เข้าเกณฑ์มาตรฐาน และต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในการเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นซึ่งจะทำให้รู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อน ในการไปเพิ่มประสิทธิภาพในข้อที่ยังอ่อนด้อยอยู่ เช่นการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อให้วันที่ 1 กรกฎาคม หาก ศบค.ได้ประกาศการเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งจะได้เตรียมการจัดกิจกรรมลต่างๆ ได้

นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่น จะมีการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อเรียกขวัญกำลังใจให้ประชาชน ในการดำเนินการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ เช่น การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา การจัดเทศกาลอาหารทะเล การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ฯ ที่มีการเลื่อนการจัดงาน มาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ เพื่อให้มีกิจกรรมการค้า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น