ปฐมนิเทศ นศ.ทุนเทศบาลนครขอนแก่น รุ่นที่ 16

ปฐมนิเทศ นศ.ทุนเทศบาลนครขอนแก่น รุ่นที่ 16

เพื่อสร้างอนาคต เปิดทางชีวิต ให้โอกาสทางการศึกษา ให้แก่เยาวชนที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแต่ยากจน ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลนครขอนแก่นกำหนด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนเทศบาลนครขอนแก่น รุ่นที่ 16 ประจำปี 2566 โดยมี นายวิษณุ อัครวิมุต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายก/ ผู้ทรงคุณวุฒิ, สมาชิกสภาเทศบาล ( นางสาวเกศินี วายทองคำ, นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ ), นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล / ประธานกรรมการดำเนินกาคัดเลือกทุนฯ, นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย
และได้รับเกียรติจาก ผอ.สุพจน์ ไชยศรี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ, นางปราณี ธีรภานุ ตัวแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ, นายสงคราม สีหานนท์ ตัวแทนคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน, ผู้ทรงคุณวุฒิ ( นางสุปราณี ลีสิริกุล, น.ส.ณัฏฐิญา ตันทสุข ), ตัวแทนภาคเอกชน ( นางโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ นางอรุณวรรณ หาญเจริญศักดิ์ ), ร.ต.ต.สุวิช สนอุป ประธานชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 และนางฐิติรัตน์ อัครสูริย์ ประธานชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา ร่วมพบปะพูดคุย และให้โอวาทในครั้งนี้


ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นจัดทำโครงการคัดเลือกทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2551 จนกระทั่งปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้รับทุนแล้ว จำนวน 16 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอนาคต เปิดทางชีวิต ให้โอกาสทางการศึกษา ให้แก่เยาวชนที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแต่ยากจน ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลนครขอนแก่นกำหนด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษา โดยมีนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น รุ่นที่ 16 ประจำปี 2566 ในระดับปริญญาตรี จำนวน 15 ทุน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 4 ทุน ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนการศึกษาเด็กทุนเทศบาล รุ่นที่ 16 ประจำปี 2566 และขอให้เป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ต่อเมืองขอนแก่นและประเทศชาติต่อไป.

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น